Lyssna på sidan Lyssna
Flicka klädd i rött åker rutschkana

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Enskilda personer får starta fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg. Om verksamheten uppfyller kvalitetskraven ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag till verksamheten.

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Möjligheten till att skapa fristående förskolor och pedagogisk omsorg uppmuntrar till att skapa mångfald och valfrihet inom barnomsorgen. Kommunen har sedan år 2009 en skyldighet att betala ut bidrag till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt skollagen. 

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du hitta information om vad som gäller för ansvar i skolfrågor.

Kommunen beslutar om fristående förskola och pedagogisk omsorg

Det är kommunen som behandlar ansökan om fristående förskola som ska drivas i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om godkännande av verksamheten och beslut om bidrag enligt skollagen. Kommunen ska även ha tillsyn över verksamheten.

Pedagogisk omsorg avser ett alternativ till förskola eller fritidshem, exempelvis ett familjedaghem. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal. Barn- och utbildningnämnden beslutar om bidrag till verksamheten enligt skollagen.

Läs mer på Skolverkets webbplats om pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Söker du istället information om att starta en fristående skola? Du behöver söka tillstånd för att driva skola hos Skolinspektionen. Läs mer på Skolinspektionens webbsida. Länk till annan webbplats.

Vem kan driva fristående förskolor och pedagogisk omsorg?

Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Skolverkets webbplats: ansvarsfördelning - vem gör vad i skolan? Länk till annan webbplats.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunen har tillsynsansvar över fristående förskola och pedagogisk omsorg enligt Skollagen. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer då att genomföra besök samt granska er dokumentation. Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans eller den pedagogiska omsorgens huvudman och rektor om att en tillsyn ska genomföras och hur den kommer att genomföras.

Rutin för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 383.8 kB.

Du ansöker genom att skicka efter ansökningsblankett från barn- och utbildningsförvaltningen. Du skickar sedan in din ansökan med bilagor till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Sävsjö kommun
576 80, Sävsjö

Du kan också mejla din ansökan med bilagor till barn- och utbildningsförvaltningen.

I ansökan ska det framgå hur sökande tänkt skapa de förutsättningar som behövs för att utforma och förverkliga en utbildning som främjar alla barns utveckling och lärande.

Handläggningstid

Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

Har du frågor om ansökningsprocessen?

Om du har frågor om ansökningsprocessen och blanketten, mejla barn- och utbildningsförvaltningen eller ring kommunens växel 0382-152 00.

I ansökan ska du visa:

  1. hur verksamheten ska utformas och förverkligas så att den uppfyller lagstiftningens krav samt hur verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande.
  2. hur utbildningen kommer att utgå från barnets bästa och skollagens värdegrund.
  3. ange bland annat hur förskolan ska ledas och bemannas, hur kravet på ändamålsenliga lokaler och dess utrustning ska uppfyllas
  4. hur sökanden avser att genom ett systematiskt kvalitetsarbete kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

 

Anmälan om förändring

Om er verksamhet förändras ska en anmälan om förändring göras. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för en blankett barn- och utbildningsförvaltningen

Efter att den sökande fått beslut om godkännande att starta förskolan har huvudmannen två år på sig att göra det.

Kontakt

Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Martina Arvidsson
0382-152 73