Lyssna på sidan Lyssna

Tätortsnära skog

I skötseln av den kommunala marken vägs flera olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och riktlinjer. Strandskyddsregler, miljö, skydd för biologiskt värdefull natur och riskbedömning av träd nära fastigheter är exempel på detta.

De tätortsnära natur- och skogsområdena är ofta allmän platsmark - naturmark i detaljplanen. Inte sällan är de belägna runt om tätorten och i anslutning till kvartersmark, det vill säga mark som är avsedd att bebyggas. Naturmark däremot är normalt inte avsedd att bebyggas. Naturmark är huvudsakligen träd- och buskbevuxen och kan i vissa fall utgöra en skyddande korridor mot vägar, industrimark eller liknande. En del tätortsnära skog används som rekreationsområden av de närboende.

Sävsjö kommuns riktlinjer nedan gäller främst ytan mellan privat tomtmark (kvartersmark) och natur-/skogsmark, och bör vara sju meter.

  • Skyddsvärda träd ska sparas. Exempelvis gamla, stormfasta träd.
  • Utvecklingsträd ska sparas. Exempelvis ädelträd såsom mindre ek och lönn.
  • Gallring bör göras med jämna mellanrum, växelvis mellan tätorterna.
  • Träd tas inte ned för att de står i vägen för antenner, löv som blåser in på privat tomt eller att solen skyms under kortare period på dagen.
  • Skadade träd eller träd i mycket dålig kondition och som utgör en fara för människor ska tas ned skyndsamt.
  • Vi ska följa certifieringsregler likt FSC och PEFC.
  • Sävsjö kommuns skogsförvaltare har beslutanderätt om träd på kommunal mark.

Det kan initialt se kalt ut efter att kommunen har gallrat tätortsnära skog och naturmark. Ofta växer det upp igen väldigt fort och inom några få år upplevs ytan som mer estetiskt tilltalande igen.

Önskemål om att ta bort träd

Om du av någon annan anledning vill ta bort träd på kommunal mark ber vi dig först kontakta berörda grannar för att försäkra dig om att alla berörda har samma önskemål. Är ni flera grannar som har önskemål så lämna era förslag och synpunkter via e-tjänsten nedan.

Om träd ska kunna tas bort kommande vinter måste detta önskemål komma in före den 1 september. Serviceförvaltningen gör en bedömning utifrån riktlinjerna ovan.

Användning av tätortsnära skog och kommunal mark

Tätortsnära skog inom tätorterna är normalt allmän platsmark i detaljplanen. Detta betyder att den ska vara allmänt tillgänglig för alla. Är marken inte detaljplanelagd gäller normalt allemansrätten. Det är dock inte tillåtet att ta kommunal mark i anspråk, till exempel för att utöka trädgården, parkera husvagnen eller för vedupplaget.

Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00