Lyssna på sidan Lyssna

Naturskyddsområden

Det finns flera former av naturskydd där den starkaste formen är naturreservat. Hos Länsstyrelsen kan du se en karta över naturskyddsområden i vår kommun.

Drygt 8 procent av Sveriges yta är naturskyddad

Sammanlagt är drygt 8 procent av Sveriges yta naturskyddad mark. Den vanligaste skyddsformen är naturreservat, vilken upptar cirka 3/4 av arealen, men det finns många andra slags former av naturskydd. Vilken typ av skydd som ett område eller en viss art får beror till exempel på vad som behöver skydd, hur starkt skydd som behövs, storleken på området och vilka ägarförhållanden som råder.

Karta över skyddsområden

Hos Länsstyrelsen hittar du en större interaktiv karta som bland annat visar olika skyddsområden. I den kan du släcka och tända olika skikt.

Gå till Länsstyrelsens karta Länk till annan webbplats.

Allemansrätten - inte störa, inte förstöra

Grundregeln för vistelse i all svensk natur kallas för allemansrätt. Den innebär både rättigheter och skyldigheter. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet. Vi får färdas och tillfälligt uppehålla oss på annans mark. Vi får plocka blommor, bär och svamp ute i naturen. Allt under förutsättning att vi inte förorsakar olägenhet eller skada för markägaren eller naturen som sådan. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Nationalpark - starkast!

Nationalparker utgörs av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd samt av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Nationalpark är den starkaste skyddsformen och det är riksdagen som beslutar om inrättande. En förutsättning är att staten äger marken. För varje nationalpark upprättas föreskrifter, i vissa fall kan det exempel vara förbjudet att elda eller tälta. Ta reda på vad som gäller för varje enskild nationalpark.

Det finns 28 nationalparker i Sverige men vi har ingen nationalpark i Sävsjö kommun.

Naturreservat - vanligast!

Ett naturreservat är ett mark- eller vattenområde där biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer eller friluftsliv ska skyddas. Naturreservat är den vanligaste skyddsformen och står för 3/4 av landets skyddade areal. Länsstyrelsen eller kommunen fattar beslut om bildande av naturreservat och markägaren kan ersättas genom att marken löses in eller genom intrångsersättning. Beroende på områdets specifika skyddsbehov så upprättas olika regler. Ta reda på vad som gäller för varje reservat!

Kulturreservat - nytt!

Kulturreservat är en näraliggande skyddsform till naturreservat och infördes med miljöbalken 1999. Kulturreservat upprättas av länsstyrelse eller kommun, och ska skydda värdefulla och hotade kulturpräglade landskap.

Naturminnen - enstaka skyddsvärda!

Naturminne kan utgöras dels av enskilda föremål såsom flyttblock, flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, dels av små områden med intressanta naturföreteelser. Skyddsformen infördes 1909, och flertalet befintliga naturminnen skapas före naturvårdslagens tillkomst 1964. År 2000 fanns sammanlagt 1436 naturminnen i Sävsjö. Naturminnen skyddas idag enligt miljöbalken, efter beslut av länsstyrelsen.

Fridlysning - inte röra!

Fridlysning används i första hand om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring. En art kan vara fridlyst i hela Sverige eller i delar av landet beroende på om det är Naturvårdsverket eller länsstyrelsen som har fattat beslutet. Från 1 januari 2000 är totalt 300 arter nationellt fridlysta varav 255 växtarter och 45 djurarter.

Djur- och växtskyddsområden - extra skydd!

Om det, utöver till exempel fridlysning, behövs med skydd för en djur- eller en växtart så kan ett djur- eller växtskyddsområde upprättas av länsstyrelsen eller kommun. Regler fastställs där man till exempel kan inskränka rätten till jakt och fiske eller begränsa allmänhetens och markägarens rätt att uppehålla sig i området.

Biotopskyddsområde - de hotades livsmiljö!

Ett biotopskyddsområde är ett mark- eller vattenområde som är mindre än 5 hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som i övrigt är ett särskilt skyddsvärt område. Åtgärder som kan skada naturmiljö får inte vidtas inom ett biotopskyddsområde. Denna skyddsform upprättas av länsstyrelsen eller Skogsvårdsstyrelsen.

Naturvårdsavtal - engagemang!

Naturvårdsavtal upprättas mellan markägaren och Skogsvårdsstyrelsen. Ett begränsat skogsområde beläggs med restriktioner för virkesproduktion för att gynna biologisk mångfald. Avtalen, som är tidsbegränsade till längst 50 år, bygger på frivillighet och eget engagemang från markägarens sida.

Riksintresse

Naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv kan skyddas som riksintresse enligt miljöbalken kap 3 § 6. Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Enligt en översyn som färdigställdes år 1999 så finns det i Sverige 1999 stycken riksintressen för naturvård och 215 stycken för friluftsliv.

Strandskydd - de viktiga 100!

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder inom en zon som vanligtvis sträcker sig 100 meter från strandkanten vid kuster, sjöar och vattendrag. Tidigare gällde strandskyddet enbart på land och i förhållande till friluftslivets intressen. 1994 inkluderades också skydd av biologisk mångfald liksom vattenområdet 100 meter ut från stranden. Länsstyrelsens samhällsavdelning behandlar primärt alla strandskyddsfrågor och har delegerat dispensärenden till kommunen.

Gå till Naturvårdsverkets karta Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Chef myndighetsförvaltningen

Maria Thulin
0382-152 52