Lyssna på sidan Lyssna

Föreningsbidrag

Din förening kan söka bidrag hos Sävsjö kommun för sin verksamhet. Det finns flera olika typer av bidrag. Sök bidrag via Föreningsportalen.

Så ansöker du om föreningsbidrag

Du som är kontaktperson hanterar ansökan om föreningsbidrag för din förening. Om din förening saknar en kontaktperson, kontakta kultur- och fritidsenheten. Du kan också kontakta oss genom att ringa till växeln på 0382-152 00.

För att ansöka om föreningsbidrag går du in på föreningsportalen. Länk till annan webbplats.

 1. Klicka på "Föreningar" i inloggningsrutan och logga in med ditt Bank-ID för att komma till "Mina sidor".
 2. Klicka på "Bidrag" och välj vilken typ av föreningsbidag du vill ansöka om.
 3. Fyll i uppgifterna i mallen. I mallen finns också information om bidraget och instruktioner. Du har möjlighet att spara ditt utkast och forsätta senare. När du är klar med ansökan klickar du på alternativet "Skicka ansökan".

Kontakta kultur- och fritidsenheten om du behöver hjälp.

Detta ska ni registrera

Årlig registrering

Alla bidragssökande organisationer åtar sig att årligen rapportera registeruppgifter och vid förfrågan ge insyn i organisationens hela verksamhet och rapportera bidragets utfall.

Följande uppgifter vill vi att ni uppdaterar digitalt i föreningsportalen vid er årliga registrering

 • Er föreningsinformation och kolla över så det är aktuella uppgifter (adress, telefon och mejladress till föreningen). Skulle utbetalningsuppgifterna behöva korrigeras måste det göras av kultur- och fritidsenheten.
 • Ert medlemsantal för året som varit.
 • Kontaktpersoner på mina sidor, vi vill ha in kontaktuppgifter med mejl och telefon till ordförande, sekreterare och en kontaktperson (som är den personen som vi använder som kontakt och som ansvarar för att information från oss förs vidare ut i föreningen).
 • Ladda upp årliga handlingar som resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse för ert senaste verksamhetsår och årsmötesprotokoll från ert senaste möte.

Regler för att bli en bidrags-/stödberättigad förening

Ny- och årlig registrering, samt startbidrag

För att vara berättigad att erhålla bidrag och nyttja kommunens tjänster måste en organisation bli godkänd och lämna in verksamhetshandlingar samt för innestående år aktuella kontaktuppgifter.

Även andra allmännyttiga organisationer än ideella föreningar kan ansöka om vissa av våra bidrag. Om organisationen ämnar ansöka om bidrag skall samma registreringsförfarande som en ideell förening följas.

Villkor för registrering

 • Förening ska årligen registreras hos kultur- och fritidsenheten.
 • Föreningen ska vara verksam i Sävsjö kommun.
 • Bidragsberättigade organisationer är allmännyttiga företrädesvis ideella föreningar.
 • Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällsystem.
 • Organisationen ska ha minst 5 medlemmar, stadgar och en demokratisk, av medlemmarna vald och fungerande styrelse
 • Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär, som supportermedlem, dansmedlem eller dylikt, räknas inte som medlem enligt dessa bidragsnormer.
 • Föreningar som bedriver ungdomsverksamhet ska ha upprättade jämställdhets- och ANDTS-policys. (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel)
 • Nya föreningar ska även bifoga protokoll från det konstituerande/första mötet.
 • Stadgar ska lämnas in vid nyregistrering, samt då dessa ändras av årsmöte.
 • Organisationsnummer ska hämtas från ska skatteverket.
 • Av stadgarna ska framgå att alla som instämmer i målsättningen har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet.
 • Till ansökan om föreningsbidrag, skall bifogas föregående års verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
 • Den sökande föreningens ordförande eller firmatecknare ansvarar genom inloggning och legitimation med BankID för lämnade uppgifter i bidragsansökan.
 • De ansökningsdatum sökanden har att anpassa sig till sammanfattas under respektive bidrag. Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång kan ej räkna med att erhålla fullt bidrag.
 • Beviljade bidrag utbetalas till organisationens bank- eller plusgirokonto.
 • I förening med flera sektioner kan endast huvudstyrelsen ansöka om bidrag.
 • Kultur- och fritidsnämnden kan, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl motiverar detta, göra undantag och ge dispenser från ovanstående bidragsbestämmelser.

För att kunna söka bidrag till föreningar med egen barn- och ungdomsverksamhet behöver man även uppfylla nedanstående kriterier

 • Varit verksam under minst 6 månader, samt vara ansluten till riksorganisation som erhåller statligt bidrag till barn och ungdomsverksamhet.
 • Förening ska under bidragsåret redovisa minst 10 registrerade medlemmar som erlagt medlemsavgift, samt redovisat 100 deltagaraktiviteter i åldern 7–25 år.
 • Förening utan medlemmar i åldern 7–25 år ska årligen styrka på vilket sätt föreningens syfte och verksamhet gagnar kommunens unga.

Vilka bidrag finns det att söka?

Kan sökas av organisationer för arrangemang som vänder sig till även andra än föreningens/
organisationens egna medlemmar och inte ingår i den normala verksamheten. Bidrag täcker endast delar av arrangemangskostnader.

 • Beslut om bidragets storlek bedöms utifrån arrangemangets ambition/samhällsnytta/publikvärde.
 • Vinstgivande arrangemang med stort mervärde för kommunens invånare kan beviljas stöd med upp till 15 000 kronor.
 • Beslut om bidragets storlek bedöms utifrån arrangemangets ambition/publikvärde.
 • Som prioriterade arrangemang anses de som är speciellt anpassade för och inriktade mot barn, ungdomar eller familjer i Sävsjö kommun.
 • Arrangemangen som äger rum i Sävsjö kommun prioriteras.
 • De ansökningar där organisationen kan styrka att de även sökt och utnyttjar andra bidragsmöjligheter kommer prioriteras.
 • Organisationen står själva för att ordna med tillstånd från polisen och andra myndigheter om det krävs för arrangemanget.
 • Arrangemanget skall marknadsföras så att det kommer allmänheten till känna och där ska framgå att arrangemanget fått stöd av Sävsjö kommun.
 • Beviljat bidrag kommer att reduceras om arrangemanget gjort ett betydande överskott, inte genomförts enligt vad som angavs i bidragsansökan eller vad bidragsbeslutet i huvudsak avsåg.
 • Ansökan över 15 000 kronor beslutas av kultur- och fritidsnämnd.
 • 50 procent av beviljat bidrag betalas ut vid beviljande, resterande del enligt redovisning upp till beviljad procentsats av redovisad totalsumma.
 • Redovisning skall ske senast två månader efter avslutat arrangemang. Dröjer redovisning skickas återkrav på utbetald summa från kultur- och fritidsenheten.

Bidragsperioder och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast sex veckor innan arrangemanget ska genomföras.

Bidraget är avsett att vara ett ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer för att bygga egna lokaler/anläggningar, bygga om eller renovera befintliga lokaler/anläggningar. Även för inköp av maskiner, redskap och fasta inventarier som krävs för en anläggnings skötsel, drift och/eller funktion.

 • Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.
 • Särskild hänsyn skall tas kring tillgänglighetsskapande åtgärder.
 • Arbeten ska ej vara påbörjade eller inköpen genomförda.
 • Investeringar som leder till långsiktiga och energieffektiva lösningar prioriteras.
 • Ansökningar prioriteras där organisationen har beviljats eller sökt andra bidragsmöjligheter.
 • Ansökan ska innehålla projektets ändamål, kostnader, finansiering och drift.
 • Eget arbete kan räknas som egen insats med 200 kronor per arbetstimme.
 • Ansökningar större än 50 000 kronor kan tas upp för särskild prövning.
 • Bidrag fördelas av kultur- och fritidsnämnden två gånger om året.
 • 50 procent av beviljat bidrag betalas ut vid beviljande, resterande del enligt redovisning upp till beviljad procentsats av redovisad totalsumma.
 • Insatsen måste genomföras och redovisas innevarande år, uteblir redovisning skickas återkrav på utbetald summa från kultur- och fritidsenheten.
 • Stöd kan beviljas med upp till 60 procent av investeringskostnaden utifrån verifikationer på kostnader för investeringen.
 • Investeringen ska ha en hållbarhet på minst 3 år.

Bidragsperioder och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast den 1 mars eller 1 september.

Syftar till att komplettera det statliga lokala aktivitetsbidraget.

 • Bidraget utgår för antalet godkända deltagartillfällen som sker i föreningens regi.
 • Närvaro ska, via idrott online alternativt Sävsjö kommuns föreningsportal föras vid alla sammankomster.
 • En sammankomst ska omfatta minst 5 bidragsberättigade deltagare i åldern 7-25 år.
 • Bidrag utgår för maximalt 20 deltagare per ledare.
 • Sammankomsten ska vara ledarledd och pågå under minst 45 minuter.
 • För deltagare i åldern 7–9 år ges stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • För deltagare 10–25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka.
 • Handikapporganisationer har tillämpningsregler som är baserade på förhöjt lokalt aktivitetsstöd och är undantaget åldersgränsen 7–25 år.
 • För ledare 13-25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter per kalendervecka.
 • Stöd ges ej till föreningsverksamhet som bedrivs under skoltid.
 • Samma deltagare får endast redovisas 1 gång per dag och verksamhet.
 • Bidrag kan ej sökas för samma aktivitet som rapporteras i studiecirkel.
 • Religiösa organisationer kan ej ansöka om och erhålla anläggnings- och/eller hyresbidrag. Organisationen erhåller istället ett förhöjt aktivitetsstöd.

Bidragsperioder och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast den 25 augusti för perioden 1/1-30/6 och senast den 25 februari för perioden 1/7-31/12.

 • För sent inkommen ansökan minskar beviljat bidrag med 25 procent.
 • Ansöken inkommen 1 månad efter sista datum minskar beviljat bidrag med 50 procent.
 • Ansökan inkommen 3 månader efter sista datum hanteras ej.

Föreningar som är anslutna till riksidrottsförbundet kan ge sitt samtycke att automatiskt dela sina aktivitetstimmar med Sävsjö kommun på idrottonline Länk till annan webbplats.. Övriga föreningar rapporterar sina timmar på Sävsjö kommuns föreningsportal Länk till annan webbplats.

Bidraget avser att ge visst ekonomiskt stöd till förening som för sin barn- och ungdomsverksamhet hyr lokal eller anläggning.

 • Bidrag kan erhållas med 100 kronor per bidragsberättigad medlem som är i åldern 7-25 år.
 • Beräkning sker baserat på rapport gällande föregående års verksamhet.
 • Maximalt hyresbidrag är 80 procent av den godkända totala hyreskostnaden.
 • Bidraget är maximerat till 15 000 kronor per förening och år.
 • Hyresbidrag utgår ej för hyra av kommunalt ägda lokaler, idrotts- och/eller fritidsanläggningar
 • Hyresbidrag utgår ej för hyreskostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av entrébelagda arrangemang.
 • Kontraktshandlingar biläggs ansökan vid första ansökningstillfället och vid förändrade förutsättningar.

Bidragsperiod och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast senast 1 mars.

 • För sent inkommen ansökan minskar beviljat bidrag med 25 procent.
 • Ansöken inkommen 1 månad efter sista datum minskar beviljat bidrag med 50 procent.
 • Ansökan inkommen 3 månader efter sista datum hanteras ej.

Bidraget avser att täcka del av kostnaderna för drift och underhåll för förening som äger och driver egen anläggning och som kultur- och fritidsnämnden bedömer angelägen.

 • Till grund för stödet för byggnader (omklädning och liknande) ligger föreningens driftskostnader per den 31 december föregående kalenderår,
  för: Uppvärmning, vatten/el, sophämtning och försäkring av fastigheten.
 • Övriga kostnader för byggnaden kan bedömas som bidragsgrundande och därmed kompletteras upp via anläggningsbidrag - drift.
 • Anläggningen skall, för att bidrag skall utgå, vara tillgänglig för allmänheten, skolor, andra ideella föreningar och organisationer mot skäliga villkor.
 • Schablonbeloppen är max. belopp och kan reduceras om lokalen/anläggningen ej används regelbundet och/eller om redovisade kostnader understiger schablonen.

Bidragsperiod och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast den 1 mars.

 • För sent inkommen ansökan minskar beviljat bidrag med 25 procent.
 • Ansöken inkommen 1 månad efter sista datum minskar beviljat bidrag med 50 procent.
 • Ansökan inkommen 3 månader efter sista datum hanteras ej.Bidrag under denna rubrik kan beviljas till allmännyttiga kulturverksamheter.

Kulturbidraget riktas till inkluderande, skapande och inspirerande verksamheter som ger goda förutsättningar till både professionell- och amatörkultur alternativt erbjuder delaktighet i kulturell samvaro. Föreningar ska om möjligt vara anslutna till riksförbund eller studieförbund.

 • Kulturbidraget innebär ett grundbidrag till godkända kulturföreningar.
 • För att vara berättigad till kulturbidraget krävs att föreningen kan redovisa minst 4 kulturaktiviteter senaste kalenderår.
 • Utöver grundbidraget kan föreningen få schablonersättning för firande av valborg, nationaldag, midsommar, julgransutdansning och lucia.
 • Utöver grundbidraget kan föreningen söka schablonbidrag för julgran.

Bidragsperiod och ansökan

Ansök via föreningsportalen, lämnas första gången för kultur- & fritidsnämndens godkännande och ska därefter årligen vara kultur- och fritidsenheten tillhanda senast den 1 mars.

 • För sent inkommen ansökan minskar beviljat bidrag med 25 procent.
 • Ansökan inkommen 1 månad efter sista datum minskar beviljat bidrag med 50 procent.
 • Ansökan inkommen 3 månader efter sista datum hanteras ej.

Kulturföreningar som driver samlingslokaler för uthyrning till allmänheten är viktiga för att säkerställa ett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen, framför allt i kommunens ytterområden där kommunala lokaler saknas. Föreningarnas egna aktiviteter skapar också engagemang, delaktighet och möjlighet att påverka samhället.

Stödet skall:

 • Skapa ett mervärde och vara en sammanhållande faktor för de boende i området.
 • Skapa möjlighet till både kultur- och friskvårdsaktiviteter för alla åldrar.
 • Ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv.

Bidragsperiod och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast den 1 mars (söks under anläggningsbidrag).

 • För sent inkommen ansökan minskar beviljat bidrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 1 månad efter sista datum minskar beviljat bidrag med 50 %
 • Ansökan inkommen 3 månader efter sista datum hanteras ej

Bidrag under denna rubrik kan endast beviljas till registrerade studieförbund.

Det övergripande syftet med bidraget är att främja och fördjupa det demokratiska samhällslivet, jämlikhet, jämställdhet, internationell och kulturell förståelse.

Studieorganisationerna ska arbeta för att skapa och organisera bildningstillfällen. I bildningsbegreppet innefattas såväl studiecirkelverksamhet som kulturverksamhet. Arbetet ska vara obundet av läroplaner och branschintressen.

Arbetet ska präglas av hög kvalitet. Statens mål för kulturpolitiken, som också gäller som övergripande mål i kommunen, ska vara riktlinjer i bedömningen. Studieförbunden har ett särskilt ansvar att bidra till goda grundkunskaper hos dem med kortare utbildningserfarenhet.

 • Det kommunala bidraget skall ses som en komplettering till det statliga bidraget och baseras på studieförbundets rapporterade verksamhet i kommunen.
 • Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.
 • Uppdragsutbildning är inte bidragsberättigad.
 • Bidrag kan ej sökas för samma aktivitet som rapporteras i lokalt aktivitetsstöd.

Kommunala bidrag kan utgå till avdelning av studieorganisation som verkar i Sävsjö kommun och som erhåller bidrag fördelat av Folkbildningsrådet. Bidrag kan även lämnas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Studiecirklar, kulturprogram och annan gruppverksamhet kan få kommunalt bidrag.

Bidraget består av tre delar:

 • 70 procent grundbidrag fördelas utifrån respektive studieförbunds andel av föregående års totala anslag till studieförbundet.
 • 15 procent volymbidrag beräknas på antalet genomförda studietimmar det senaste redovisade verksamhetsåret.
 • 15 procent målgruppsbidrag gäller arbetslösa och arbetssökande, människor som har invandrat till Sverige och människor som på grund av bestående funktionsnedsättning har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Bidragsperiod och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast den 1 maj. Studieförbundets lokalavdelning måste lämna digital ansökan med verksamhetsberättelse som särskilt beskriver verksamheten i Sävsjö kommun, revisionsberättelse och kommunsammandrag senast tre månader efter verksamhetsåret.

 • För sent inkommen ansökan minskar beviljat bidrag med 25 procent.
 • Ansökan inkommen 1 månad efter sista datum minskar beviljat bidrag med 50 procent.
 • Ansökan inkommen 3 månader efter sista datum hanteras ej.

Pensionärsföreningar är viktiga för att kunna erbjuda ett varierande och rikt utbud av fritids- och friskvårdsaktiviteter till seniorer. Föreningarna tar tillvara pensionärernas intressen och ger dessutom möjlighet till gemenskap, delaktighet och inflytande.

Målsättningen med stödet är att ge föreningarna möjlighet att genomföra hälsofrämjande och stimulerande kultur- och fritidsverksamheter och underlätta för föreningarna att förebygga ensamhet och skapa sociala nätverk. Pensionärsföreningar som är anslutna till riksförbund kan söka stödet. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som är pensionärer.

Bidragens storlek varierar från år till år och har två delar.

 • Medlemsbidraget är baserat på redovisat antal medlemmar i alla pensionärsföreningar.
 • Verksamhetsbidraget baseras på föreningarnas totala antal deltagaraktiviteter såsom månadsmöten, kulturarrangemang, friskvårdsaktiviteter, resor och utflykter som arrangeras.


Bidragsperiod och ansökan

Ansök via föreningsportalen senast den 1 mars.

 • För sent inkommen ansökan minskar beviljat bidrag med 25 procent.
 • Ansökan inkommen 1 månad efter sista datum minskar beviljat bidrag med 50 procent.
 • Ansökan inkommen 3 månader efter sista datum hanteras ej.

Medfinansiering kan också erhållas efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden. Detta kan avse t.ex. stöd till särskilda projekt eller större investeringar som ej kan hanteras inom nämndens ordinarie budget eller ramverk för ordinarie bidrag.

Bidragsperioder och ansökan

Ansökan ställs skriftligen med tydlig avsändare, underskrivet av behörig person, till kultur- och fritidsnämnden och kan göras löpande under året.

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker för föreningsbidragen. Syftet är att administrera de föreningsbidrag som Sävsjö kommun erbjuder genom frivillig verksamhet, exempelvis aktivitetsstöd. Detta regleras av bidragsnormerna som fastställs av kultur- och fritidsnämnden. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingarna är allmänt intresse.

Vi behandlar dessa personuppgifter:

 • Namn,
 • Personnummer (endast för de deltagare som är med vid aktivitetsstöd då detta krävs enligt bidragsnormer samt vid inloggning med bank-ID), 
 • Telefonnummer/mobilnummer,
 • Mejladress,
 • Adress

Personuppgifterna bevaras med stöd av arkivlagen. Personuppgifter överförs inte till tredje part eller till tredje land, utanför EU/EES.

Om du anser att Sävsjö kommun har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se.

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras webbplats imy.se Länk till annan webbplats.. Du har även rätt att få information om behandlingen, rätt att begära registerutdrag samt rätta felaktiga uppgifter.