Lyssna på sidan Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken och verksamheterna delas upp i olika typer av anläggningar; A-, B, C- och U-anläggningar.

Till C-verksamheterna räknas verksamheter med mindre miljpåverkan och för dessa krävs anmälan till kommunen. Exempel på C-verksamheter kan vara en mindre industri, en drivmedelsstation eller en skola/förskola.

Till B-verksamheter räknas verksamheter med större miljöpåverkan och för dessa krävs tillstånd. Prövning och tillsyn av verksamheten hanteras av länsstyrelsen. Exempel på B-verksamheter är större jordbruk och större industrier.

Utöver nämnda klassningar finns U-verksamheter. Det är verksamheter med liten miljöpåverkan och för dessa krävs normalt varken tillstånd eller anmälan även om undantag finns. Exempel på U-verksamheter är byggföretag, mindre jordbruk, små verkstäder eller flerbostadshus.

För eventuella frågor om miljöfarlig verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Mer information om miljöfarlig verksamhet finns på länsstyrelsens hemsida via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Timpris för 2024 är 1 075 kronor.

Ansökan om ny verksamhet som är tillsynsskyldig: 4 timmar

Ansökan för förändring av befintlig verksamhet: 2 timmar

Tillsyn av verksamheter inom hälsoskydd (som är skyldiga att ha tillsyn) tar mellan 1 och 4 timmar. Du betalar enligt gällande timpris efter att tillsynen har gjorts.

En verksamhet som klassas som C-verksamhet enligt bilaga till Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig. En skriftlig anmälan enligt § 21, Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska göras i god tid innan verksamheten startar. En anmälan ska också göras om en förändring görs i befintligt företag.

Anmälan enligt miljöbalken bör innehålla följande:

 • Administrativa uppgifter (namn, kontaktperson, organisationsnummer, fastighetsbeteckning med mera).
 • Organisationsbeskrivning med ansvarsfördelning.
 • Gällande beslut och råd för verksamheten.
 • Hänsynsreglernas efterlevnad.
 • Situationsplan med områdesbeskrivning (bifoga ritningar).
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Produktions- och driftmetoder.
 • Processbeskrivning.
 • Produktionskapacitet.
 • Kemikaliehantering (Använd årlig mängd, bifoga aktuella varuinformationsblad, användningsområden, förvaringen av kemiska produkter).
 • Avfallshantering (Farligt avfall som uppkommer, årliga mängder farligt avfall som uppstår, förvaringen av farligt avfall, transportör och mottagare och om giltiga tillstånd finns, övrigt avfall som uppkommer).
 • Utsläpp till vatten (ledningar och utsläpp till avlopp, bifoga ritning samt beskrivning av eventuell reningsanläggning).
 • Utsläpp till luft (utsläppskällorna till luft, beskrivning av eventuell reningsanläggning, bullerstörningar, beskrivning av bullerdämpande åtgärder).
 • Förslag till kontrollprogram (beskrivning av kontroller och journalföring, provtagningar, skötselrutiner, mätningar).
 • Övrigt som kan påverka hälsa och miljö.

Myndighetsförvaltningen utför tillsyn på vissa C-verksamheter såsom industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer, verkstäder och jordbruk.

För att se till att miljöbalken följs görs följande åtgärder:

 • Anmälda och oanmälda inspektioner.
  Alla inspektioner kräver dock inte ett fysiskt besök utan kan ibland ske på annat sätt.
 • Ställer krav enligt miljöbalken.
 • Granskar och handlägger inkomna handlingar rörande C-verksamheter, till exempel förbrukning av processkemikalier eller förändringar i produktionen.
 • Granskar miljörapporter.
 • Granskar egenkontrollen.
 • Görs åtalsanmälningar vid misstanke om brott.

Företagets egenkontroll är viktig för att få en uppfattning om verksamhetens miljöpåverkan. Ett exempel på egenkontroll är att föra journal över använda kemikalier och farligt avfall som uppstår.

Utifrån egenkontrollen lämnas sedan en årlig miljörapport in till miljö- och byggenheten. I rapporten redovisas exempelvis mängden använda kemikalier, mängd farligt avfall som uppkommit, resultat av gjorda mätningar och förändringar som gjorts i verksamheten under året.

Miljösanktionsavgift är ett påtryckningsmedel som kan användas vid vissa överträdelser. Avgiften beslutas av tillsynsmyndigheten men kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Den som har gjort överträdelsen har rätt att yttra sig innan beslut fattas.

Några exempel på överträdelse då avgiften ska tas ut:

 • När någon driver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet utan att ha sökt tillstånd eller anmält detta till miljö- och byggenheten.
 • När någon saluför kemisk produkt i konsumentförpackning som saknar barnskyddande förslutning.
 • När någon underlåter att anmälan transport av eget avfall.

Kontakt

Miljöchef

Tillförordnad miljöchef är förvaltningschef
Maria Thulin

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.