Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt avlopp

Om du bor på landsbygden kanske du har ett enskilt avlopp. Du måste själv se till att ditt avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen.

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Du som är fastighetsägare är ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar som den ska. Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning.

För att installera en ny eller ändra en befintlig avsloppsanläggning krävs alltid tillstånd eller anmälan. För att anlägga en ny avloppsanläggning med wc-anslutning krävs tillstånd. För att anlägga en ny avloppsanläggning utan wc-anslutning, till exempel BDT-avlopp (bad/disk/tvätt), krävs anmälan. Även för att installera en förbränningstoalett krävs en anmälan. Kontakta miljöenheten på myndighetsförvaltningen för att få hjälp med vad som krävs i just ditt fall.

Bor du inom vattenskyddsområde krävs också en dispens från vattenskyddsföreskrifterna innan du kan påbörja arbetet. I kartan nedan kan du se om just din fastighet ligger inom antingen ett vattenskyddsområde eller inom området för hög skyddsnivå för vatten.

Om du påbörjar arbetet med anläggningen utan beviljat beslut från myndighetsnämnden riskerar du en miljösanktionsavgift.

Här finns en förenklad guide över processen mot ditt nya avlopp. Mer detaljerad information och goda exempel finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida här Länk till annan webbplats..

För att anlägga ett avlopp krävs en dialog mellan dig som fastighetsägare, oss på myndighetsförvaltningen och entreprenören. Tillsammans gör vi en bedömning av de krav som anläggning måste uppfylla.

För att åtgärda eller anlägga ett nytt avlopp måste du ha ett skriftligt beslut ifrån myndighetsförvaltningen.

 

Vägen mot ett nytt avlopp

1. Ta reda på om ditt framtida avlopp kommer att ligga inom eller utanför vattenskyddsområde eller hög skyddsnivå för vatten.

Om hela eller någon del av den blivande avloppsanläggningen hamnar inom ett vattenskyddsområde, se kartan ovan, måste en dispens från vattenskyddsföreskrifterna sökas och beviljas. I dessa fall är det bästa att först kontakta miljöenheten för att diskutera avloppets placering och vad det kan innebära för den fortsatta ansökan.

Dispenser för vattenskyddsområdena för Vallsjön och Allgunnen söks hos myndighetsförvaltningen på Sävsjö kommun. Dispenser för vattenskyddsområdet Stora Värmen och Vrigstads grundvattentäkt söks hos Länsstyrelsen i Jönköping.


Om hela eller någon del av den blivande avloppslösningen hamnar inom hög skyddsnivå för vatten så ska avloppsanläggningen klara hög skyddsnivå. Detta gäller i området runt Ärnanäsasjön, se kartan ovan.

2. Skaffa dig kunskap och välj en kunnig enreprenör

avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats. finns bra information om olika reningstekniker och tips som kan vara bra vid anläggande av ett avlopp. För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig. Kontakta därför med fördel en godkänd avloppsentreprenör, en lista över dessa finns på avloppsguiden Länk till annan webbplats..

3. Undersök marken

För att kunna bedöma placering och dimensionera anläggningen rätt så måste marken undersökas. Ofta grävs en provgrop och en markanalys görs, antingen av dig eller av entreprenören. Genom en siktanalys eller ett perkulationsprov bedöms genomsläppligheten för vatten bland annat. Bor du inom vattenskyddsområde måste dispensen från skyddsföreskrifterna först vara beviljad, innan provgropen kan grävas.

På havs- och vattenmyndighetens hemsida finns ett informationsblad om denna markundersökning Länk till annan webbplats..

4. Skicka in en ansökan eller anmälan

Ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning sker via kommunens e-tjänst. Ta gärna hjälp av din entreprenör för att fylla i ansökan/anmälan och ha gärna en teknisk specifikation över den tänkta anläggningen till hands, då ansökan/anmälan innehåller många tekniska frågor. Länk till e-tjänsten för ansökan/anmälan finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till ansökan/anmälan ska du minst bifoga:

1. en skalenlig ritning (situationsplan) över fastigheten där man kan se närliggande vattendrag och vattentäkter samt den tänkta avloppsanläggningens olika delars placering, se exempel på situationsplan på Havs- och vattenmyndighetens hemsida här Länk till annan webbplats.
Länk till regler för hur tömningsplatsen ska utformas återfinns i Kretslopp Sydosts avfallsföreskrifter. Länk till avfallsföreskrifterna finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. siktanalys- eller perkulationsprovsrapport, läs mer om vad det är på Havs- och vattenmyndighetens hemsida här Länk till annan webbplats..

5. Prövning

  • Granskning av ansökan/anmälan
  • Eventuell komplettering
  • Kommunikation och remiss, till exempel med grannar, Länsstyrelsen, ledningsägare med flera
  • Platsbesök
  • Bedömning

6. Beslut och tillstånd

Handläggaren fattar sedan ett beslut. Om det finns andra som berörs får de en kopia på beslutet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du har tagit del av beslutet.

Arbetet med anläggandet av avloppet får påbörjas först när beslut är taget, du har fått ditt skriftliga beslut och överklagningstiden har gått ut.

7. Avgifter

För handläggning av ansökan eller anmälan tar myndighetsförvaltningen ut en avgift enligt fastställd taxa som kommer på en faktura efter att beslutet är taget. Även ansökningar som avslås kommer att debiteras.

8. Anläggande

Du måste påbörja anläggandet inom två år från beslutsdatum och avloppsanläggningen ska vara färdigställd inom fem år.

Om du har ett förbud att släppa ut avloppsvatten måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla.

9. Kontrollplan

Som anläggningsägare ansvarar du för att entreprenören fyller i en kontrollplan när avloppsanläggningen är färdigställd. Kontrollplanen är ett dokument där din färdiga avloppsanläggning beskrivs i detalj och där tillhörande bilder från anläggandet ska bifogas. För detta ska en e-tjänst användas. Länk till e-tjänst för inlämnande av kontrollplan finns längre ner på denna websida. Ha gärna diarienumret från ansökan för inrättandet av avloppet till hands. Denna uppgift ska anges i e-tjänsten för inlämnandet av kontrollplanen.

Myndighetsförvaltningen granskar inlämnad kontrollplan och kontrollerar att avlopssanläggningen är utförd i enlighet med ansökans/tillståndets beslut.

Om myndighetsförvaltningen bedömer att avloppsanläggningen är utförd i enlighet med ansökan och beslut kommer du att få en skriftlig bekräftelse och först då kan avloppsanläggningen tas i bruk.

10. Drift

När avloppsanläggningen är anlagd och driftsatt ansvarar du som fastighetsägare/anläggningsägare för att reningen fungerar. Myndighetsförvaltningen kan ställa krav på att du utför undersökningar eller vidtar åtgärder om det behövs.

Den entreprenör som du anlitar för att anlägga ditt avlopp har ansvar getenmot dig att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och att tillvarata dina intressen.

Den teknikleverantör som säljer en avloppsprodukt till dig har bland annat ansvar för att produkten överensstämmer med den beskrivning du fick innan du köpte den och att instruktioner för installation, drift och underhåll medföljer.

Mer information

Myndighetsnämnden har antagit riktlinjer för handläggandet av nya avloppsanläggningar Pdf, 285 kB., de kan du läsa via denna länk.

Du kan också läsa mer på havs- och vattenmyndighetens webplats, havochvatten.se Länk till annan webbplats..

Blanketter och e-tjänst om enskilt avlopp

Ansökan eller anmälan om inrättande av nytt avlopp samt inlämnande av kontrollplan ska i första hand ske via kommunens e-tjänster för ändamålet. Kontakta myndighetsförvaltningen enligt kontaktuppgifter längst ner på denna websida om du önskar blankett för utskrift istället.

Slam och latrin innehåller bakterier och smittämnen och måste tas om hand för att inte sprida föroreningar. Kommunens renhållningsentreprenör, Kretslopp Sydost, sköter slamtömning och hämtning av latrin.

Slamtömning ska ske minst en gång per år från enskilda avloppsanläggningar men ytterligare tömning kan behöva göras vid behov och efter särskild beställning. Om du har frågor kring tömning eller vill beställa fler/färre tömningar än den årliga, kontakta Kretslopp Sydost.

Kretsloppsydost.se Länk till annan webbplats.

Eget omhändertagande av slam

Myndighetsförvaltningen kan bevilja eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning under förutsättning att vissa kriterier uppfylls och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

I Sävsjö kommun finns ungefär 2000 enskilda avlopp. Miljöenheten på myndighetsförvaltningen genomför löpande inventeringar för att fånga upp de anläggningar som inte uppfyller dagens krav. Flera områden i kommunen är redan inventerade och vissa delar återstår. En stor andel av de enskilda avloppen kommer inte att klara de nuvarande kraven. Målet är att avloppsinventeringen ska vara klar senast år 2028.

Kartan nedan innehåller information om vilka områden som redan inventerats i kommunen och vilka som återstår, samt när den återstående inventeringen är planerad att genomföras. Behöver du hjälp att läsa kartan är du välkommen att kontakta miljöenheten på myndighetsförvaltningen enligt nedan kontaktuppgifter.

En avloppsanläggning på den egna fastigheten räknas som miljöfarlig verksamhet. Smittspridning, övergödning av vattendrag och okontrollerad spridning av kemikalier är några av de risker som finns med enskilda avlopp som inte uppfyller kraven på rening.

Myndighetsnämnden har antagit riktlinjer gällande förbud för enskilda avloppsanläggningar Pdf, 240.7 kB., dessa riktlinjer kan du läsa via denna länk.

Avgift för enskilt avlopp

Från och med 1 januari 2023 tar kommunen ut en avgift för inspektion av enskilt avlopp. Bakgrunden till beslutet är att alla miljöfarliga verksamheter ska behandlas lika.

Beslutet om taxa togs i Kommunfullmäktige i december 2022.

Vad kostar det?

Alla kommer att betala lika mycket för en inspektion; timkostnad för två timmars arbete. En miljöinspektion kostar 1 075 kronor per timme, vilket blir 2 150 kronor totalt (gäller år 2024). Avgiften täcker utöver själva inspektionstiden även restid samt för- och efterarbete i samband med inspektionen. Kostnaden faktureras fastighetsägaren efter kommunens inspektion.

Ett rött hus på en grön äng.

Kontakt i frågor om slamtömning

Kretslopp Sydost
Besöksadress

Moskogen 101, 395 91 Kalmar
395 91 Kalmar
info@kretsloppsydost.se
Telefon: 020-40 43 00

Postadress

Box 868, 391 28 Kalmar

Webbplats

kretsloppsydost.se Länk till annan webbplats. med chattfunktion vardagar 08.00-16.00

Kontakt i frågor om enskilt avlopp, tillsyn och inventering

Sävsjö kommun
Myndighetsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
David Stenhoff
Telefon: 0382-152 81
miljobygg@savsjo.se