Lyssna på sidan Lyssna

Aktuella projekt inom hållbar utveckling

Samverkan är viktigt om vi ska nå en hållbar utveckling. Sävsjö kommun är med i några olika projekt med syfte att bidra till ett mer hållbart samhälle.

eu-logotyp

EFFEKT

Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län.
Jönköpings län, precis som resten av Sverige, behöver kraftsamla för att uppnå nationella och regionala klimat- och energipolitiska mål. Elektrifieringen av vårt samhälle, och framförallt inom industri- och transportsektor kräver ökad elproduktion och elnätskapacitet. Denna förändring skapar stora utmaningar men också nya möjligheter.


Projektet EFFEKT ska accelerera utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län genom samverkan med kommuner, energiföretag och näringsliv. Projektet kommer att öka analysunderlagen, kunskap, innovationsgrad, samt skapa mötesplatser som möjliggör framtagandet av nya lösningar för ökad förnybar energiproduktion och minskad belastning på elnätet.


Vi är projektpartner till EFFEKT och tillsammans med en mängd andra aktörer i länet ska vi verka för att skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem.
Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden.
Läs mer om projektet EFFEKT hos Länk till annan webbplats.Energikontor Norra Småland: (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Glokala Sverige

2019 gick Sävsjö kommun med i projektet Glokala Sverige: Agenda 2030 i kommuner och regioner. Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. Läs mer om projektet Glokala Sverige på Svenska FN-förbundet hemsidan Länk till annan webbplats..

ATTRACT - Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län

De avancerade resvaneanalyser som genomförts inom länsprojektet Hela RESAN i flera av länets offentliga organisationer visar att en stor utsläppsfaktor är arbetspendling. Tack vare samlad kunskap och projektutvärderingar utvecklas framgångsrika faktorer i ATTRACT.

Projektmålet är att arbetsgivare i länet har infört insatser som leder till sänkta koldioxidutsläpp från arbetspendling och högre attraktivitet som arbetsgivare samt att projektresultaten spridits vidare för att inspirera och hjälpa fler aktörer i länet.

Projektet pågår från januari 2021 till april 2023. Mer information om projektet finns på Energi kontor Norra Småland (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Snabbare omställning till fossilfria transporter

FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län: Projektet pågår till december 2021. Syftet är att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050. Mer information om projektet finns på Energi kontor Norra Småland (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Hållbarhetsstrateg

Linda Ståhlgren

0382-154 16