Lyssna på sidan Lyssna

Hur kan vi minska vår energiförbrukning?

Sävsjö kommun har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter i landet, fått i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder för att undvika störningar eller avbrott i elnätet. Här redovisar vi beslut och dela tips för din egen elbesparing.

Sävsjö kommun förbrukar drygt 8 miljoner kilowattimmar el varje år. Den senaste månaden har en särskild energigrupp i kommunen inventerat stora förbrukare av el inom den kommunala organisationen och även lämnat förslag på åtgärder. I arbetet har man tagit hänsyn till de nationella krav som kommuner, regioner och statliga myndigheter har om att spara el motsvarande fem till tio procent.

– I arbetet har vi vägt in de sociala aspekterna. Vi har en period bakom oss med pandemi och tuffa restriktioner. Beslut om att släcka ner och spara på el behöver tas på ett medvetet sätt där vi når resultat utan att våra invånare drabbas negativt. Kommunen har många samhällsviktiga verksamheter och dessutom finns många företag i vår närhet som är beroende av el för sin överlevnad. De åtgärder vi beslutar om ska vara solidariska mot dem, säger kommundirektör Jan Holmqvist.

Beslut om elbesparande åtgärder

Måndagen den 17 oktober tog Sävsjö kommuns ledningsgrupp beslut om åtgärder:

  • Familjebadets herr- och dambastu stängs av tills vidare. Vid en period med kallare väderlek kan även bastun i relaxdelen stängas av.
  • Julbelysningen i våra tätorter minskas. Detta ska ske i samråd med handel och samhällsföreningar.
  • Användningen av motor- och kupévärmare minskas, främst gäller det bilpoolens fordon.
  • Möjligheten att begränsa tiden då elljusspåren är tända i Sävsjö och Vrigstad ska ses över. Vid kallare väderlek kan elljusspåren komma att stängas av helt.
  • Fastighetsenheten ska se över möjligheten att sänka inomhustemperaturen i kommunala verksamhetslokaler.
  • Fastighetsenheten ska i sin planering prioritera att genomföra energibesparande åtgärder i fastigheterna.

Kommunstyrelsen fattar kompletterande beslut om gatubelysning

Kommunens ledningsgrupp har i en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att var tredje lampa i gatubelysningen i våra tätorter släcks. Det kommer spara cirka 30.000 kilowattimmar el per månad. Ett beslut i frågan kommer att fattas på kommande kommunstyrelsesammanträde.

Interna riktlinjer för kommunens verksamheter

Sävsjö kommuns ledning har arbetat fram riktlinjer till de egna verksamheterna. Några exempel på åtgärder är att lampor ska släckas i utrymmen där ingen vistas, datorer och bildskärmar ska stängas av efter arbetsdagens slut, tvättmaskiner och torkskåp ska inte användas de tider när belastningen på elnätet är som högst och energitjuvar ska inventeras på samtliga enheter. Även julbelysningen ska minskas denna vinter utifrån vad som är lämpligt i respektive verksamhet. Dessa åtgärder och fler därtill kommuniceras internt till samtliga medarbetare.

Kommande investeringar och insatser

Flera större investeringar är redan nu planerade som ska sänka energiförbrukningen ytterligare. Medel kommer att äskas för byte till LED-belysning i fler av skolornas klassrum, Sävsjö sporthall, ishallen, på konstgräsplanen, i kommunalhuset och på längre sikt ska även gatubelysningen bytas ut till LED. Bergvärme ska installeras på Sävsjö camping under vintern.

Fastighetsenheten har på senare år genomfört omfattande energibesparingsinsatser i kommunens fastighetsbestånd. Så gott som samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet och någon enstaka har bergvärme. Ventilationsaggregat och värmeväxlare har bytts ut i flera fastigheter.

Har du frågor eller vill veta mer om energiläget och om att spara el? På Energimyndighetens webbplats finns en bra sida med frågor och svar och även bra tips på att spara er.

Gå till energimyndigheten.se och deras sida för frågor och svar. Länk till annan webbplats.

Få fler tips på att spara el från Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi hjälpas åt att minska elanvändningen.

Dessutom är de höga elpriserna en tuff utmaning för många. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi avlastar elsystemet när vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län. För varandra, för våra företag och för våra grannar. Elsystemet hänger ihop, din insats gör skillnad. #VarjekWhräknas.

Kontaktperson

Jan Holmqvist, kommundirektör
jan.holmqvist@savsjo.se, 0382-152 03

Pierre Klasson, kommunikationschef,
pierre.klasson@savsjo.se, 0382-151 03