Lyssna på sidan Lyssna

Pollinering i centrum

Delar av Perennparken och den lilla ön i Lagunen bakom Kutlurhuset ska blir blomsteräng och boplatser för vilda pollinatörer.

Det övergripande syftet med projektet är att gynna vilda pollinatörer och stärka biologisk mångfald i stadsmiljö. Projektet består av flera olika åtgärder.

  • Omvandling av en del av en centrumpark till en mer gynnsam plats för vilda pollinatörer genom att anlägga en äng, plantera nektarrika blommor och skapa naturliga boplatser för vildbin. Miljön ska även tillgänglighetsanpassas och kunna fungera som en inspirationskälla för kommuninvånarna.
  • Informationsinsatser och kunskapsspridning om biologisk mångfald och värdet av pollinering.
  • Inventering av grönytor i tätorterna för att undersöka möjligheten att ställa om skötseln av fler grönytor till förmån för vilda pollinatörer.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförande av detta projekt.

Projektperiod: 2022-01-01 - 2024-12-31

Skiss på pollineringsytor i Perennprken